ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνοδος Πρυτάνεων: Ανησυχία για τις επιπτώσεις της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

apotelesmata
ÌáèçôÝò êïéôÜíå ôéò âáèìïëïãßåò áðü ôá ìáèÞìáôá ðïõ Ýäùóáí óôéò ðáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò ïé ïðïßåò áíáñôÞèçêáí óÞìåñá óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÅëëÜäáò, Ôñßôç 23 Éïõíßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÔÁËÁÅÂÉÔÓ ÉÃÊÏÑ
Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκφράζει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής κυρίως σε τμήματα περιφερειακών πανεπιστημίων, τα οποία διαθέτουν επαρκείς πόρους λειτουργίας και προσφέρουν ποιοτικές σπουδές.

Επιπροσθέτως, η Σύνοδος ζητά, υπό το καθεστώς των έκτακτων συνθηκών της παρατεταμένης κρίσης της πανδημίας, να διερευνηθούν μέτρα στήριξης βιωσιμότητας των τμημάτων αυτών.

Επίσης, η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί απαραίτητη τη συστηματική μελέτη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας ώστε να εκπονηθεί ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε πανεπιστημίου, των περιφερειών και των επιστημονικών κλάδων.

Εισήγηση για τη δια ζώσης διδασκαλία το Σεπτέμβριο
Η Σύνοδος Πρυτάνεων εισηγείται επίσης τη διεξαγωγή των μαθημάτων, εργαστηρίων, κλινικών και πρακτικής άσκησης δια ζώσης από το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Με στόχο την ασφαλή επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, η Σύνοδος θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον εμβολιασμό όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

You may also like

Comments are closed.