ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΕΙΑ

Όρισε Αντιδημάρχους ο Πελετίδης – Στη θέση του Ανδρέα Αθανασόπουλου ο Μιχάλης Αναστασίου

peletidis3

 

Με απόφαση του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι, που αναλαμβάνουν καθήκοντα από αύριο, Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πατρέων εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 12/01/2022 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:

Ορίζει Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας, τον κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΛΕΣΣΑ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.        

γ)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και

     Δημοτικής Περιουσίας, εξαιρουμένου του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας.

δ)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής  Οικονομίας.

ε)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών

        Συμβούλων.

 ζ)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων

      και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την

υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών

καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 θ)  Την υπογραφή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων:

 1.  Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης

      αδείας λειτουργίας.

 2.  Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

 3   Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

 4.  Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 5.  Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού

      ενδιαφέροντος.

 6.  Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα.

 ι)  Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων και των εκθέσεων δαπανών για τη

      μισθοδοσία –αποδοχές (υπερωρίες, επιδόματα κλπ): του Τακτικού-Δημοσίου Δικαίου

προσωπικού του Δήμου Πατρέων, των επί σχέσει  Ιδιωτικού Δικαίου εργαζομένων

στο Δήμο, του εκτάκτου προσωπικού, των ασκούντων πρακτική άσκηση τελειοφοίτων

των  ΑΕΙ- ΤΕΙ, του ΟΑΕΔ, των Νομικών Συμβούλων καθώς και των Ειδικών Συμβούλων

του Δήμου Πατρέων.

κ)  Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων

      πληρωμής των δαπανών, τα οποία έχουν εκκαθαρισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του

Δήμου.

λ)  Τον έλεγχο του προσωπικού, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, διαχείριση

      ανθρώπινου δυναμικού (απουσίες, υπερωρίες, άδειες, εξαιρέσιμα, εντολές μετακίνησης

προσωπικού εντός και εκτός έδρας, ρεπό κλπ) που αντιστοιχεί στα Τμήματα της

      αρμοδιότητάς του.

μ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

2.  Ορίζει Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδήμαρχο Αρχιτεκτονικού Έργου – 

     Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ) και Έργων Υποδομής, τον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΡΔΑ,

     ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου –

      Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ).

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής.

γ)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων

      και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την

υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών

καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

δ)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του.

(απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

ε)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

3.  Ορίζει Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών

      Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού,    

      τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού

      Οργάνωσης και Πληροφορικής.

β)  Την εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας από τη Διεύθυνση  Περιβάλλοντος,

      Ενέργειας και Πρασίνου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το

      Τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνου.

γ)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης  

       και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.   

δ)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων

      και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την

υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών

καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,

        (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

4.  Ορίζει Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων τον

      κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.     

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

γ)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

δ)   Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων

      και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την

υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών

καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,

        (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης,  

     Δημοτικής Περιουσίας και  Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και     

    Βραχνεϊκων  την κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία θα ασκεί τις   

     παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α)  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού –

      Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης.

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας  του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της

      Διεύθυνσης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

γ)  Την υπογραφή όλων των συμβολαίων του Δήμου Πατρέων που αφορούν αγορές και

προσκυρώσεις ακινήτων.

δ) Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεϊκων.

ε)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων

      και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την

υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών

καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

στ) Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της,

        (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

ζ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

     

6. Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Σχολείων της Διεύθυνσης

      Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Απασχόλησης και Δια Βίου

     Μάθησης της  Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας

     του Δήμου. 

γ)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Άθλησης Πολιτισμού και Νέας

      Γενιάς της  Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας

       του Δήμου.   

δ)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων

      και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την

υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών

καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,

        (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

7.  Ορίζει Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας, την κα ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ, η οποία

      θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Υγείας της Διεύθυνσης

      Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της

      Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

γ)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Εθελοντισμού της Διεύθυνσης

      Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

δ)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής

      Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και

      Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

ε)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων

      και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την

υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών

καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της,

       (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

8.    Ορίζει Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας  Ρίου, τον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ, ο

       οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ρίου.

β)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων

      και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την

υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών

καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,

        (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Β. Ι. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες με την παρούσα Απόφαση καθ’ ύλην αρμοδιότητες

του Δημάρχου Πατρέων, ασκούνται από τους Αντιδημάρχους, στους οποίους

μεταβιβάζονται, εντός των εδαφικών ορίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.

 

ΙΙ. Σύμφωνα με την παρ. 4 το άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, οι Αντιδήμαρχοι, εκτός των

ανωτέρω αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται από το Δήμαρχο Πατρέων, σύμφωνα με

την παρούσα, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες:

 

α)  Έχουν την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους,

που είναι εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.

 

β)  Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται ή

πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και

έχουν ως αντικείμενο, την υλοποίηση σκοπών και αντικειμένων υπαγομένων στην

δική τους καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

 

γ) Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την εξέλιξη αυτών των έργων και εργασιών και για

κάθε σχετικό αναφυόμενο ζήτημα ή πρόβλημα. Εφόσον συγκεκριμένα έργα ή

εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια ή για τους σκοπούς περισσοτέρων της μιας ή

παραλλήλων καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, η κατά τόπον παρακολούθηση της εξέλιξης

αυτών, γίνεται από κοινού από τους αρμοδίους καθ’ ύλης Αντιδημάρχους, οι οποίοι

είναι συναρμόδιοι.

 

δ)  Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται σε

οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα και χρησιμοποιείται στα πλαίσια της άσκησης δικών

τους καθ’ ύλης αρμοδιοτήτων.

 

ε)  Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά

διοικητικά  έγγραφα, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν

στα όρια Δημοτικής Ενότητας ή Ενοτήτων και εξυπηρετούν θέματα ή υποθέσεις που

υπάγονται στην δική τους καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

 

στ) Συνεργάζονται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους

εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

ζ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφασή του ο

Δήμαρχος, που αφορά μια Δημοτική Ενότητα ή και περισσότερες Δημοτικές  Ενότητες.

 

ΙΙΙ.  Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να

εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η ανάκληση Αντιδημάρχων πριν τη λήξη της θητείας τους είναι δυνατή με ειδικά

αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

Γ.   Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον

ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του:

 

Δ. 1)  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Διονύση Πλέσσα όταν απουσιάζει ή

κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος.

 

2)  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Πετρόπουλου όταν απουσιάζει

ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ακριβή  Σαμούρη.

 

 3)  Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Ακριβής Σαμούρη όταν απουσιάζει

ή κωλύεται θα ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος.

 

    4) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Κορδά  όταν απουσιάζει ή

κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ασπράγκαθος.

 

5)  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Ασπράγκαθου όταν απουσιάζει

ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κορδάς.

 

    6)  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Αναστασίου όταν απουσιάζει ή

κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Αναστασία Τογιοπούλου.

 

7)  Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Αναστασίας Τογιοπούλου όταν

απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Αναστασίου.

 

8) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου Κατσακούλη όταν

απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η  Αντιδήμαρχος κα Αναστασία Τογιοπούλου.

 

ΣΤ.   Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο

Αντιδήμαρχος κ. Διονύσης Πλέσσας που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός

       απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον

Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Κορδά.

 

Site Logo

You may also like

eforia dilwseis art ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία – Συμψηφισμός: Παγίδες ακόμη και για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες, αλλά ενήμερες οφειλές

Οι συμψηφισμοί φορολογικών οφειλών και φορολογικών απαιτήσεων των φορολογουμένων είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και στις περισσότερες περιπτώσεις ουσιώδεις, καθώς διευκολύνουν ...

Comments are closed.