ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτή είναι η τελική ρύθμιση για τους εργαζόμενους του «Βοήθεια στο Σπίτι» (ν/σ)

voitheia sto spiti

 

Ρύθμιση για να καλυφθούν και οι 167 εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που είναι επί πολλά χρόνια εργαζόμενοι σε αυτό, αλλά δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που τέθηκε υπό δημόσια διαβούλευση υπό τον τίτλο:

«Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Με την ρύθμιση που έχει ενταχθεί το άρθρο 20 του νομοσχέδιου ουσιαστικά προβλέπεται ότι για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους του προγράμματος θα διατηρηθεί «η σχέση εργασίας που είχαν πριν την προκήρυξη». Ειδικότερα σημειώνεται ότι το προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης «συνεχίζει να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σχέσης εργασίας του σε αορίστου χρόνου».

Ακολουθεί το άρθρο 20 του νομοσχεδίου:
Στο άρθρο 77 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αα) μετά από τις λέξεις «νομικά πρόσωπα αυτών» προστίθεται η φράση «, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια των ως άνω ΟΤΑ που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.», αβ) μετά από τις λέξεις «π.δ. 164/2004 (Α’ 134) προστίθεται η φράση «αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σχέσης εργασίας του σε αορίστου χρόνου», β) στην παρ. 2 βα) μετά από τις λέξεις «δικαίου δήμου,» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια δήμου κατά τα ανωτέρω,», ββ) διαγράφονται οι λέξεις «, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) ή του άρθρου 21 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), κατά περίπτωση», γ) στην παρ. 3 μετά από τις λέξεις «στα νομικά τους πρόσωπα» προστίθενται οι λέξεις «ή σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου», δ) προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο 77 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 77
Προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 1. Προσωπικό το οποίο α) απασχολούνταν κατά την 18η .12.2018, ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκε το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, και συνεχίζει να απασχολείται με ενεργές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4735/2020 (Α΄197) σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια των ως άνω ΟΤΑ που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) συμμετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μονίμου προσωπικού της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ.ΑΣΕΠ 15) και δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, συνεχίζει να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σχέσης εργασίας του σε αορίστου χρόνου.

2. Εφόσον το προσωπικό απασχολείται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δήμου, καθώς και σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια δήμου κατά τα ανωτέρω, μεταφέρεται στον οικείο δήμο ο οποίος ασκεί την αρμοδιότητα της κατ’ οίκον κοινωνικής φροντίδας.

3. Από 1ης.1.2023, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού της παρ. 1, καλύπτεται από την ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους ή μέσω των δήμων στα νομικά τους πρόσωπα ή σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

4. Τα νομικά πρόσωπα που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη χρηματοδότησή τους από τους δήμους για το πρόγραμμα αυτό. Τα ανωτέρω ποσά χρηματοδοτήσεων είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, παρακράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη και οφειλές του φορέα προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Η παρ. 4 καταλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί δυνάμει της παρ. 3 από 1ης.1.2023 και εφεξής.»

aftodioikisi.gr – Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος

You may also like

Comments are closed.