ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιπύρ και κατάκαυση: Πώς θα εφαρμόζει η Πυροσβεστική τις δύο νέες μεθόδους

vilia fotia
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα, ως επιχειρησιακά αναγκαίου μέσου, για την κατάσβεση υπαίθριας εν εξελίξει πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ το αντιπύρ και η κατάκαυση εφαρμόζονται όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

1. Δεν δύναται να ελεγχθεί η πυρκαγιά με άλλα μέσα και συντρέχει επείγουσα ανάγκη αποτροπής κοινού κινδύνου για πρόσωπα, πράγματα ή το φυσικό περιβάλλον.

2. Κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαία η εφαρμογή της μεθόδου από τον Επικεφαλής του Συμβάντος στον τόπο της πυρκαγιάς

3. Διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή κατά περίπτωση επαρκών δυνάμεων υποστήριξης.

Διαδικασία εφαρμογής των μεθόδων αντιπυρός και κατάκαυσης

1. Πριν την εφαρμογή του αντιπυρός/κατάκαυσης συντάσσεται από την Ομάδα Σχεδιασμού, εφόσον έχει συγκροτηθεί, ή από τον Επικεφαλής της ομάδας των Ε.ΜΟ.Δ.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση, το «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός» (Σ.Ε.Α.) ή το Σχέδιο Εφαρμογής Κατάκαυσης (Σ.Ε.Κ.), κατά περίπτωση. Τα Σ.Ε.Α. και Σ.Ε.Κ. ακολουθούν το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι και συμπληρώνονται με βάση πληροφορίες και παρατηρήσεις που συλλέγονται στο πεδίο της επιχείρησης, με δυνατότητα λήψης πληροφοριών και από τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

2.Εν συνεχεία, και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του άρθρου 3, συντάσσεται από τον Επικεφαλής Καύσης των Ε.ΜΟ.Δ.Ε. το Δελτίο Τελικού Ελέγχου για την έναρξη του αντιπυρός/κατάκαυσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο εγκρίνεται από τον Επικεφαλής Συμβάντος.

3.Ο Επικεφαλής Συμβάντος, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του, ενημερώνει για την επικείμενη επιχείρηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου, της οικείας Δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, προς το σκοπό συντονισμού και ενδεχόμενης συνδρομής τους.

4.Ο Επικεφαλής του Συμβάντος διατάσσει τον Επικεφαλής Καύσης για την εφαρμογή αντιπυρός/κατάκαυσης, έχοντας συγκροτήσει τις Ομάδες Εφαρμογής αντιπυρός/κατάκαυσης.

5.Μετά το πέρας της επιχείρησης, ο Επικεφαλής Συμβάντος υποβάλλει αναφορά με συνημμένα τα υποδείγματα των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο Συντονιστή Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

6.Κατ’ εξαίρεση, όταν η εφαρμογή αντιπυρός/κατάκαυσης αποτελεί την τελευταία διαθέσιμη λύση (ύστατη καταφυγή-ultimum refugium) έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, για την προστασία από άμεσο κίνδυνο ζωής πυροσβεστών ή/και πολιτών σε περιπτώσεις εγκλωβισμού, αδυναμίας διαφυγής από ταχέως κινούμενη πυρκαγιά, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται η συνδρομή της έκτακτης ανάγκης στον τοπικό Επικεφαλής του Συμβάντος με κάθε πρόσφορο μέσο, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

You may also like

metanastes 34643346 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταναστευτικό – Κυβέρνηση για τον Έβρο: Είμαστε σε επικοινωνία με την Τουρκία – Θα αποτραπεί κάθε αντικανονική είσοδος αλλοδαπού

Ανακοίνωση εξέδωσε η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ύστερα από τον εντοπισμό ομάδας περίπου 80 μεταναστών στον Έβρο. Όπως ...

Comments are closed.