ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποδοχή Πρακτικών Επιτροπής και διαδικασία πρόσληψης δικηγόρου στο Επιμελητήριο Αχαΐας

epimelitirio axaias1 2 620x371 1

 

Από το αριθ.715/23-03-2023 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 4ο

Αποδοχή Πρακτικών Επιτροπής και διαδικασία πρόσληψης δικηγόρου

στο Επιμελητήριο Αχαΐας.

 

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχοντας υπ΄όψιν:

Τις διατάξεις του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 87, με το οποίο συνιστώνται θέσεις δικηγόρου πλήρους απασχόλησης σε κάθε Επιμελητήριο όπου λειτουργεί Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τις διατάξεις του Νόμου 4194/13 «Νέος Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α/27.09.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα των άρθρων 42 και επόμ. αυτού.
Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ.’ του αρ. 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994) σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ, του ίδιου νόμου, οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.
Τις διατάξεις του ΠΔ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» και συγκεκριμένα των άρθρων 1 και 2, ως και 27 και 28 αυτού.
Την με αριθμό 38848-14/4/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 1608/Β/27-4-2020) «Σύσταση Οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του Νόμου 4635/2019 (Α/167).
Την εγκύκλιο με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 με ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ του Αναπληρωτή Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α).
Την με αριθμό Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280), όπως ισχύει σήμερα μετά την παράτασή της με την ΠΥΣ 49/2019 (ΦΕΚ Α,123) και συγκεκριμένα το άρθρο 4, παρ. 1, εδάφ. ιβ’ , περί εξαίρεσης από την αναστολή των διορισμών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κάθε προσώπου ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στην αρμόδια διοικητική αρχή.
Την υπ΄αρ.421/28-12-2020 (θέμα 3ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, και ειδικότερα της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. αυτού, που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του έργου της με κάλυψη της προβλεπόμενης θέσης επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) με έμμισθη εντολή.
Την υπ΄αρ.1/2020 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας[1] θέσης δικηγόρου
παρά Πρωτοδίκαις ή παρ’εφέταις με έμμισθη εντολή στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΑΔΑ: ΩΝΥΗ469ΗΛΒ-ΙΝΝ).

Τα Πρακτικά 1 έως 13 της επιτροπής του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Επιμελητήριο Αχαΐας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται την αποδοχή των Πρακτικών της Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 και την πρόσληψη της 1ης σε σειρά βαθμολογίας αξιολόγησης της επιτροπής όπως προκύπτει στο Πρακτικό με αριθμό 13 της Επιτροπής κας Ευγενίας Σταυροπούλου του Πολυδώρου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Διοικητική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

1.Την αποδοχή των ως άνω πρακτικών της Επιτροπής για την πλήρωση μιας οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή πλήρους απασχόλησης στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας και να κινηθούν οι προβλεπόμενες σύμφωνα με τα παραπάνω διαδικασίες υλοποίησης της πρόσληψης της κας Ευγενίας Σταυροπούλου η οποία βρίσκεται στην 1η θέση της σειράς βαθμολογίας των υποψηφίων.

2.Να αναρτηθεί και να κοινοποιηθεί το σχετικό πρακτικό, όπου αναφέρει το πρακτικό της επιτροπής και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

3.Να ενημερωθούν οι υποψήφιοι,

4.Να εκδοθεί νέα βεβαίωση Οικονομικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την πρόβλεψη μισθοδοσίας της.

5.Να μεριμνήσει η οικονομική υπηρεσία για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής της στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

6.Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την έκδοση της σχετικής πράξης πρόσληψης, περίληψη της οποίας θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και εν συνεχεία για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

————————————————————————————————————————-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Αριστείδης Τηλιγάδης

Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος

Θεόδωρος Τσούμπελης

Παναγιώτης Τζούδας

Παναγιώτης Χελάς

Νικόλαος Μπαρδάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πάτρα 30 Μαρτίου 2023

Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

 

You may also like

Comments are closed.