ΥΓΕΙΑ

CoViD: Οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο τον γιατρό τους

118296265 indiacoviddoctor
Υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης στην ενημέρωση για την CoViD δείχνουν οι πολίτες στους τοπικούς γιατρούς, παρά στις κυβερνητικές αρχές Υγείας.

Αυτό προκύπτει από έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε 32 χώρες – μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και περιλαμβάνεται σε πρόσφατη επιστημονική ανάλυση για την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της ανάλυσης, η εμπιστοσύνη στις πληροφορίες από κυβερνητικούς αξιωματούχους Υγείας είναι συχνά χαμηλότερη από τις πληροφορίες που παρέχουν τοπικοί πάροχοι Υγείας. Εκτιμάται, πάντως, πως και οι δύο πηγές ενημέρωσης επιδέχονται βελτίωσης.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Έρευνα Τάσεων και Επιπτώσεων της CoViD, τονίζουν πως στις χώρες του ΟΟΣΑ μόνον το 37% των πολιτών που απάντησαν ανέφεραν ότι εμπιστεύονται πληροφορίες για την CoViD από την Κυβέρνηση. Το ποσοστό αυξάνεται κατά πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες (49%) όταν το ερώτημα αφορά την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες από τοπικούς γιατρούς.

Επιχειρώντας να ερμηνεύσουν την εικόνα, οι ειδικοί του ΟΟΣΑ σημειώνουν πως η απόκλιση δείχνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι υγειονομικοί και το προσωπικό πρώτης γραμμής.

trustcovid23 1280

Τι γίνεται στην Ελλάδα

Όπως φαίνεται στο γράφημα στο οποίο αποτυπώνονται οι απαντήσεις, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη χαμηλότερη θέση σε συνολική εμπιστοσύνη των πληροφοριών σχετικά με την CoViD, με ποσοστά στο μισό του μέσου όρου των υπολοίπων χωρών. Βρίσκονται κάτω από 35%, με την εμπιστοσύνη στις κυβερνητικές πηγές να βρίσκεται λίγο πάνω από 30%.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΟΣΑ, για να βελτιωθεί η εικόνα, πολλές χώρες έχουν αυξήσει την επικοινωνία δεδομένων στο κοινό μέσω πινάκων ή άλλων διαδικτυακών εργαλείων. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Ελλάδα, με τα στοιχεία των διαδικτυακών εφαρμογών, ωστόσο, να μην είναι τόσο ξεκάθαρα.

Στην ανάλυση τονίζεται πως οι διαφορετικές αντιδράσεις των φορέων Δημόσιας Υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο υπονόμευσαν τελικά την εμπιστοσύνη του κοινού. Για να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη σε νέες θεραπείες και εμβόλια, είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να αποδείξουν ότι δεν διακυβεύτηκαν τα πρότυπα ποιότητας ή ασφάλειας για χάρη της ταχείας ανάπτυξης και διαδικασιών έγκρισης.

Επικαλούνται, μάλιστα, την περίπτωση της Πορτογαλίας, όπου δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα αναφοράς για την ασφάλεια των ασθενών (NOTIFICA), μέσω του οποίου γίνεται κοινοποίηση και διαχείριση περιστατικών που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο ο πολίτης ή ο επαγγελματίας Υγείας μπορεί να αναφέρει περιστατικά. Το σύστημα είναι εμπιστευτικό, ανώνυμο και μη τιμωρητικό. Στοχεύει στην προώθηση της μάθησης από τα λάθη και στη συνακόλουθη εφαρμογή βελτιωτικών ενεργειών.

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν πως η απόκρυψη πληροφοριών οδηγεί σε δυσπιστία, όπως δείχνει η εμπειρία της πανδημίας και άλλων υγειονομικών κρίσεων.

πηγή Iatronet.gr

You may also like

Comments are closed.

More in:ΥΓΕΙΑ