ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ: Η ανανέωση εντός είκοσι ημερών πριν από τη λήξη του

oaed
Με την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 2895/18.05.2021 τροποποιείται η 1850/30/15-03-2020 απόφαση, σχετικά με το προβλεπόμενο διάστημα ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας, ως εξής:

Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ της 1850/30/2020 απόφασης, όπου ορίζεται ότι: «Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.»

Αυτό που ισχύει πλέον είναι:

«Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας λήξεως με τους εξής τρόπους:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης,

β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής».

Η εφαρμογή της νέας προθεσμίας ανανέωσης ξεκινάει από 01/06/2021 έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης και προσαρμογής.

You may also like

Comments are closed.