ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Αυτή είναι η υφυπουργός κόρη παπά… που έχει δυσκολίες για τον γάμο ομοφύλων

4965934 scaled 1
ÓõæÞôçóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò "ÁðåëåõèÝñùóç áãïñÜò åíÝñãåéáò, åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò ÄÅÇ, éäéùôéêïðïßçóç ôçò ÄÅÐÁ êáé óôÞñéîç ôùí ÁÐÅ", ôçí ÔåôÜñôç 27 Íïåìâñßïõ 2019, óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Η υφυπουργός Οικογένειας (αρμόδια για την ισότητα, κιόλας) Μαρία Κεφάλα έχει δυσκολίες για το νομοσχέδιομε τα ομόφυλα ζευγάρια. Η κόρη ιερέα από τα Γιάννενα λέει σε συνομιλητές ότι δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο, αλλά δεν θα καταψηφίσει κιόλας. Αυτό, πάντως, δεν περνά εύκολα από το Μαξίμου, με δεδομένο ότι το υπουργείο της είναι εξ αυτών που καταθέτουν το νομοσχέδιο, ενώ η ίδια έχει σχετικό χαρτοφυλάκιο. Κάπως έτσι, η αποχή δεν είναι εγγυημένο ότι θα τη διασώσει πολιτικά.

You may also like

Comments are closed.