ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΥΤιΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Νέο πρόγραμμα για 9.000 ανέργους – Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

oaed 2.jpg

Έμφαση θα δοθεί σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους ΟΑΕΔ 30 έως 49 ετών που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στους ωφελούμενους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (τ. ΚΕΑ) προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η στόχευση θα αφορά περιοχές στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας είναι αυξημένα (σε σχέση με τον μέσο όρο που ισχύει για όλη την χώρα) λόγω ομαδικών απολύσεων, είτε λόγω παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων ή πτώχευσης ή αναδιαρθρώσεων κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων ή ευρύτερα λόγω εστιασμένων προβλημάτων στην τοπική αγορά εργασίας ή έκτακτων καταστάσεων (π.χ. COVID-19).

Ειδικότερα θα αφορά τις εξής περιφέρειες: Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Νότιο Αιγαίο.

Η Δράση εστιάζει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής Οικονομίας.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με τις αναπτυξιακές δυνατότητες καθώς και το υπάρχον ανθρώπινο και επιχειρηματικό δυναμικό και να εστιάζουν σε πυρήνες οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι είναι σε θέση να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όρους τεχνολογίας, καινοτομίας, ποιότητας, συνεργειών, εξωστρέφειας, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.

Οι άνεργοι θα λάβουν εξειδικευμένη κατάρτιση σε νέες ειδικότητες και να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις διαφόρων κλάδων αιχμής της οικονομίας, τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα σε ότι αφορά το επίδομα κατάρτισης προβλέπεται:

  • το κόστος ανθρωποώρας δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης προσδιορίζεται σε εύρος τιμών από 5,3 € έως 7€.
  • το κόστος ανθρωποώρας πρακτικής άσκησης προσδιορίζεται σε εύρος από 2,1€ έως 3€,
  • το κόστος ωριαίας ατομικής συνεδρίας προσδιορίζεται σε εύρος τιμών από είκοσι πέντε (25)€ έως τριάντα πέντε (35)€
  • Το μέσο κόστος πιστοποίησης κυμαίνεται από 60€ (για πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων) έως 150€ (για πιστοποίηση εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων) ανά ωφελούμενο
  • Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα πέντε (5) € ανά ώρα. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτό οι ασφαλιστικές εισφορές.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που θα παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης δεν θα λάβουν αποζημίωση ενώ οι ωφελούμενοι δεν θα καλύπτουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας της επιχείρησης και δεν θα υποκαθιστούν υπάλληλους /εργαζόμενους σε αυτή (απολύσεις).

Παράλληλα δεν θα υπάρχει υποχρέωση οι ωφελούμενοι να απασχοληθούν στις επιχειρήσεις μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης με τους ίδιους προνομιακούς όρους για τους εργοδότες.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη καλούνται από σήμερα 13 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου 2022 οι Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών), οι Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ και τα ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων να υποβάλλουν προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/.

You may also like

Comments are closed.