ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκδοση φορολογικής ενημερότητας για όσους χρωστούν στο Δημόσιο

28dac1b2e13b935c98256a26c86dcffe GRE1026324 14800917 1

Χιλιάδες φορολογικές ενημερότητες εκδόθηκαν σε όσους χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο. Επί της ουσίας οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία έκαναν χρήση των νέων διατάξεων που προβλέπουν ποσοστό παρακράτησης για την είσπραξη χρημάτων ή τη μεταβίβαση ακινήτου.

Για να μπορέσει η εφορία να εκδώσει τη φορολογική ενημερότητα θα πρέπει προηγουμένως ο οφειλέτης να έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή να έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Η φορολογική διοίκηση μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη (σε πρόγραμμα ρφορολύθμισης) ορίζει υποχρεωτικά όριο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου.

Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.

Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

Προϋπόθεση για την έκδοση της ενημερότητας είναι ο φορολογούμενος να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των χρεών του.

Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης (υπολογιζόμενο επί του τιμήματος) είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής και υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στη φορολογική διοίκηση και στον e-ΕΦΚΑ που υπερβαίνουν αθροιστικά το ύψος του τιμήματος πώλησης, κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής οι απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης και οι απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ ικανοποιούνται αναλογικά.

Τι προβλέπει ο νόμος

«Επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου της παρ. 1, με την προϋπόθεση ότι επί των πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό φόρων και τόκων, για το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του.

Ειδικά στις συμβολαιογραφικές πράξεις εγγραφής υποθήκης για διασφάλιση χορηγούμενου δανείου από πιστωτικό ίδρυμα, το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ χορηγείται με παρακράτηση και απόδοση του ποσού που καλύπτει τουλάχιστον το οφειλόμενο ποσό φόρων και τόκων για το συγκεκριμένο ακίνητο δίχως να απαιτείται να έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, να έχει ρυθμίσει ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το καταβληθησόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του οφειλόμενου ποσού».

 

You may also like

Comments are closed.