ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 4.000 ανέργων

oaed
Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε ότι «άνοιξε» για υποβολή προτάσεων ο β΄ κύκλος του «προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση».
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία συνολικά 4.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, και συγκεκριμένα στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα τις περιφερειακές ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο α΄ κύκλος (ο οποίος έκλεισε στα μέσα Φεβρουαρίου) αφορούσε τη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν τη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου.

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, «δυνητικοί δικαιούχοι-ωφελούμενοι» της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις περιφερειακές ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης –ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού– είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μεικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.
Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, το οποίο ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των 933,00 ευρώ μηνιαίως. Η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:

α) Για τις άνεργες γυναίκες (όλων των κατηγοριών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% του μοναδιαίου κόστους (έως 699,75 ευρώ/μήνα).

«Ανοιξε» ο β΄ κύκλος του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά Αττική και Νότιο Αιγαίο.

β) Για τους άνεργους άνδρες, ως εξής:

– Για τους κοινούς ανέργους άντρες (έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του μοναδιαίου κόστους (έως 466,50 ευρώ/μήνα).

– Για τους ανέργους 50 ετών και άνω, σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% του μοναδιαίου κόστους (έως 559,80 ευρώ/μήνα).

– Για τους μακροχρόνια ανέργους σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 65% του μοναδιαίου κόστους (έως 606,45 ευρώ/μήνα).

– Για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών κι άνω σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του μοναδιαίου κόστους (έως 653,10 ευρώ/μήνα).

Η ενίσχυση η οποία μπορεί να χορηγηθεί συνολικά σε μια ενιαία επιχείρηση από τη δράση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (de minimis).

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta ή του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Αιτήσεις υποβάλλονται από την 5η Μαΐου έως τη 17η Ιουνίου 2022.

You may also like

Comments are closed.