ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εστίαση: Παράταση στην επιδότηση θερμαντικών σωμάτων στους εξωτερικούς χώρους

thermantiko swma
Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στη δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης, για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου» που έληγε τη Μ. Τετάρτη 28/4.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ, για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Ο σκοπός

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορωνοΐού, απαιτήθηκε από τις επιχειρήσεις της εστίασης να αναστείλουν τη λειτουργία τους, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή να λειτουργήσουν με περιορισμούς ως προς τις αποστάσεις των τραπεζιών και το πλήθος των θαμώνων, ιδίως στους εσωτερικούς χώρους, και να υποστούν τις προφανείς οικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων.

Για τη στήριξη της λειτουργίας των ως άνω επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19 και με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου.

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται βάσει των επισήμων δηλωμένων και επομένως αδειοδοτημένων τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (δήμους, λιμενικά ταμεία, ΕΟΤ κ.λπ.), καθώς και των εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του ν. 4688/2020, ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η επιχορήγηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Επιχορηγείται η προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ, για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για έναν χώρο εστίασης, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Η προμήθεια των θερμαντικών σωμάτων μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από την 1η/02/2020 και εντεύθεν και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:

• 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης: περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10.

• 56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας: περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20.

• 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών: περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, είναι οι εξής:

• Να δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).

• Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) [επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας].

• Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.
Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του καν. 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).

• Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες δημόσιων οργανισμών.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: https://heating-devices.mindev.gov.gr.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.antagonistikotita.gr.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/12/2021.

You may also like

Comments are closed.