ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολή Μαρλαφέκα στον Υφυπουργό για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις – πελατών και ακύρωση προστίμων

marlafekas

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας έστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ), ετών 2015-2018 και ακύρωση προστίμων.

ΘΕΜΑ: Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ) ετών 2015-2018 και ακύρωση προστίμων.

κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα, αναφερόμαστε στην υποχρέωση υποβολής των ΜΥΦ για το 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 που ήταν κάθε τρίμηνο, δηλαδή τέσσερις καταστάσεις ετησίως. Όπως γνωρίζετε λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισε το σύστημα TAXIS κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δόθηκαν μεν παρατάσεις, ωστόσο υπήρξε και σημαντικός αριθμός εκπροθέσμων μεταβολών των αρχικών στοιχείων, καθώς προκλήθηκαν δυσχέρειες κατά την υποβολή δήλωσης των αποκλίσεων.

Το σημαντικό είναι πως το εκπρόθεσμο των δηλώσεων προκύπτει από την λανθασμένη λειτουργία του λογισμικού προγράμματος, διότι ενώ η δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, πριν το τέλος της εκάστοτε δοθείσας παράτασης από το Υπουργείο Οικονομικών, το σύστημα εμφανίζει ως ημερομηνία υποβολής, την ημερομηνία έγκρισης και όχι την πραγματική ημερομηνία υποβολής (η οποία είναι προ της λήξης της δοθείσας παράτασης).

Ως συνέπεια εμφανίζονται πλήθος εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι οποίες όμως έχουν υποβληθεί εγκαίρως και με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με πρόστιμα που ανέρχονται σε 400 ευρώ ετησίως.

Με δεδομένο πως :
– Τα πρόστιμα οφείλονται σε δυσλειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος.
– Οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.
– Έχει εκδοθεί πρόσφατη απόφαση για διαγραφή των αντιστοίχων προστίμων για την χρήση 2014.

Παρακαλούμε να εξετάσετε θετικά το αίτημά μας και να διαγράψετε τα πρόστιμα για τις χρήσεις 2015 έως και 2018, καθώς οφείλονται σε τεχνικό ζήτημα και όχι σε λάθη των λογιστών, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν εξ ιδίων τα οφειλόμενα πρόστιμα, ως οι επιχειρήσεις να εμφανίζονται ενήμερες.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας

You may also like

Comments are closed.