ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός: Τι προβλέπει η τροπολογία – Διευρύνεται η περίμετρος των οφειλετών και των οφειλών

pic 0 big 17
Τους λόγους μη συναίνεσής τους σε πρόταση ρύθμισης που προκύπτει από τον αλγόριθμο του Εξωδικαστικού, θα πρέπει να προσδιορίσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης (servicers).

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η τροπολογία, που κατατέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με την οποία διευρύνονται οι κατηγορίες και οι οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό και βελτιώνονται οι διαδικασίες, οι δύο Ενώσεις εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος των αλλαγών που δρομολογούνται υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επιστολή, με οποία θα προσδιορίζουν τους λόγους μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης, και οι οποίοι αναρτώνται ηλεκτρονική πλατφόρμα από ΕΓΔΙΧ. Οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν να μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης, αν αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι μη συναίνεσης θα γνωστοποιούνται στην ΕΓΔΙΧ με επιστολή των Ενώσεων και θα αναρτώνται από στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα ισχύουν μετά από 5 ημέρες.

Όπως είχε ήδη προαναγγελθεί οι χρηματοδοτικοί φορείς αλλά και οι οφειλέτες οφείλουν να αιτιολογούν τη μη συναίνεσή τους στην πρόταση ρύθμισης.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον οφειλέτη θα πρέπει να επιλέξει αιτιολογία μη συναίνεσης του σε πρόταση ρύθμισης από τους αναρτημένους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα λόγους ή να συμπληρώνει την αιτιολογία, προκειμένου να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης.

Στις περιπτώσεις περαίωσης της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης ως άκαρπης ο οφειλέτης μπορεί, εντός 10 ημερολογιακών ημερών να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση.

Με τις προωθούμενες αλλαγές-βελτιώσεις διευρύνεται η περίμετρος των οφειλετών και των οφειλών καθώς απαλείφεται η πρόβλεψη περί επιτρεπτού υποβολής αίτησης για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό στην περίπτωση που τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα. Πλέον, αυτές οι οφειλές μπορούν να υπάγονται στον Εξωδικαστικό εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και μπορεί πλέον να περιλαμβάνονται και οφειλές υπέρ τρίτων (πχ. ΟΤΑ).

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων.

Με τη νέα αίτηση δύναται να ζητείται να ρυθμιστούν οφειλές προς Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που βεβαιώθηκαν μέχρι την υποβολή της ή που τροποποιήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο.

Επίσης προβλέπεται ότι:

Μετά την οριστική υποβολή αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς οφειλέτη. Αν πρόταση εξασφαλίσει συναίνεση του οφειλέτη, πλειοψηφίας (ως προς αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του συμμετεχόντων πιστωτών ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες ταυτόσημο περιεχόμενο).

Οφειλέτης δύναται να ζητά να διατηρηθεί στο ακέραιο ενήμερη ή ήδη ρυθμισμένη και ενήμερη οφειλή του προς χρηματοδοτικό φορέα και να ρυθμιστούν οι υπόλοιπες οφειλές του βάσει πρότασης αναδιάρθρωσης που προκύπτει Προϋπόθεση για την εξαίρεση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής από τη ρύθμιση που προκύπτει, είναι οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από που προκύπτει για αυτές από το υπολογιστικό εργαλείο που προβλέπει ο νόμος (Ν.4738, άρθρο 71 ).

Σε ό,τι αφορά την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης προβλέπεται ότι αν δεν υπογραφεί εντός 2 μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Οι πιστωτές που είναι χρηματοδοτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα εντός της προθεσμίας να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Εάν στη δίμηνη προθεσμία από ημερομηνία οριστικής υποβολής αίτησης μεσολαβεί μήνας Αύγουστος το χρονικό διάστημα από έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.

Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωσης της διαδικασίας αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου 1 του αν. 86/1967 (Α’ 136) αναφορικά τις οφειλές των οποίων ζητείται ρύθμιση. Εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το άρθρο 16, το χρονικό διάστημα από έως 31 Αυγούστου συνυπολογίζεται στην αναστολή. Κατά χρονικό διάστημα της αναστολής ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει χρονικός περιορισμός παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει διενέργεια πλειστηριασμού, που έχει προγραμματισθεί 3 μήνες από ημερομηνία οριστικής υποβολής αίτησης από οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη αίτησης.

You may also like

Comments are closed.