ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη στα Νοσοκομεία: Προβλέπει ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και πόσο βαριά θα νοσήσει ο ασθενής

563
Σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και πρόβλεψης διασποράς μικροβιακών πληθυσμών νοσοκομειακών λοιμώξεων, αλλά και καταγραφής της χρήσης αντιβιοτικών Φαρμάκων και διαχείρισης των οικονομικών στις μονάδες υγείας, θα εφαρμοστεί σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Πολιτεία» πρόκειται για ένα πρόγραμμα, με ερευνητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπου θα καταγράφονται, θα αναλύονται και θα αξιολογούνται, Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) σε Μονάδες Υγείας και έχει στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την καλύτερη δυνατή λήψη αποφάσεων στο χώρο της Υγείας.

Για το καινοτόμο και πρωτοπόρο πρόγραμμα ήδη συνεργάζονται το Υπουργείο Υγείας, το Εργαστήριο Υγειοφυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών, με επικεφαλής τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κουτσογιάννη,  η  6η Υγειονομική Περιφέρεια και πάντα με την υψηλή εποπτεία και κατεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αξιοποίηση ενός πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και που αφορούν την παρακολούθηση δεικτών λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την προσπέλαση στα δεδομένα που προαναφέρθηκαν, με τρόπο διαφανή  για να εξασφαλισθεί ο στόχος χρήσης τους προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής.

Η οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου θα είναι πάντα στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ, έτσι ώστε να λαμβάνονται  αποφάσεις, που αφορούν κατευθυντήριες οδηγίες υποστήριξης λήψης απόφασης), ή και για προϊόντα (ευφυείς πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Υγειοφυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών δραστηριοποιείται με εξαιρετική επιτυχία, στην παροχή υπηρεσιών σε τομείς Ακτινοπροστασίας και Ασφάλειας. Επίσης αναπτύσσει ευφυείς εφαρμογές στο χώρο της Υγείας. Συνεργάζεται με ερευνητές των τμημάτων: Φυσικών επιστημών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΠΠ, του τμήματος Ιατρικής και έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό όγκο ερευνητικών, αναπτυξιακών έργων και δημοσιεύσεων συνολικά και ανά συνεργάτη.

ai in health

Η εισαγωγή των δεδομένων στο επίπεδο κλινικής, τμήματος, νοσοκομείου και συστήματος υγείας πραγματοποιείται με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους: ατομικά για κάθε ασθενή, συνολικά υποβάλλοντας αρχείο (π.χ. μορφής excel που χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή οι περισσότερες μονάδες υγείας), με τη διασύνδεση των δεδομένων των γραφείων κινήσεως των μονάδων υγείας, αυτοματοποιημένα με διασύνδεση του συστήματος με κατάλληλες συσκευές μικροβιολογικών αναλύσεων των πηγών, κ.ά.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Το πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων συνδυάζει την έρευνα και την ανάπτυξη στα γνωστικά αντικείμενα της ιατρικής, της πληροφορικής και της διοίκησης μονάδων υγείας.

Αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα που συνδυάζουν τους στόχους του συστήματος, ιδιαίτερα στην εποχή του covid-19 ή οποιασδήποτε ανάλογης περίπτωσης στο μέλλον, τα οποία περιλαμβάνουν:

  1. Το υποσύστημα άντλησης δεδομένων από τα γραφεία κινήσεων, φαρμακεία των Νοσοκομείων
  2. Το υποσύστημα επιτήρησης ανθεκτικότητας το οποίο αντλεί δεδομένα από τις εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (CLSI), και
  3. Το υποσύστημα προτάσεων προς τους εμπλεκόμενους.

Η προσέγγιση που θα εφαρμόσει η ερευνητική ομάδα, θα αντανακλά στην υποστήριξη της ιατρικής πράξης, την αποδοτική διαχείριση της νοσηρότητας και στην βελτίωση των οικονομικών των μονάδων υγείας.

Περιλαμβάνει επίσης, ένα καλά εκπαιδευμένο ευφυές σύστημα το οποίο μπορεί να αποκαλύπτει και να εντοπίζει τους κινδύνους ενδο-νοσοκομειακών λοιμώξεων σε επίπεδο ασθενών, να υπολογίζει την επικινδυνότητα και να προτείνει την σωστή διαχείριση της αντιμετώπισης και της φαρμακευτικής αγωγής εξατομικευμένα και μέχρι επίπεδο κλίνης.

ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι διεπαφές του συστήματος βασίζονται σε ώριμες τεχνολογίες αιχμής, με οπτικοποίηση όπου αυτή χρειάζεται και συνδυάζουν δυναμικές εφαρμογές μεγάλου όγκου δεδομένων για να δημιουργήσουν σύγχρονες απεικονίσεις, που συνήθως εξαγάγουν συμπεράσματα, τα οποία διαφορετικά μπορεί να μην γίνονταν ποτέ αντιληπτά και το σημαντικό στοιχείο δεν είναι τόσο η αποσαφήνιση των εννοιών, αλλά η ανάδυση της μεταξύ τους συνάφειας.

Η εισαγωγή των δεδομένων στο επίπεδο κλινικής, τμήματος, νοσοκομείου και συστήματος υγείας πραγματοποιείται με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους:

  • ατομικά για κάθε ασθενή,
  • συνολικά υποβάλλοντας αρχείο (π.χ. μορφής excel που χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή οι περισσότερες μονάδες υγείας),
  • με τη διασύνδεση των δεδομένων των γραφείων κινήσεως των μονάδων υγείας,
  • αυτοματοποιημένα με διασύνδεση του συστήματος με κατάλληλες συσκευές μικροβιολογικών αναλύσεων των πηγών, κ.ά.

Στόχος είναι να μην επιφέρει η εφαρμογή του συστήματος πολυπλοκότητα και επιπρόσθετο φόρτο στο -ήδη ιδιαίτερα φορτωμένο- καθημερινό έργο των μονάδων υγείας.

555 2

Για πρώτη φορά δημιουργείται μια ενιαία καταγραφή δεδομένων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, η οποία μπορεί να αποδώσει καρπούς στο εθνικό σύστημα υγείας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Για πρώτη φορά δημιουργείται μια ενιαία καταγραφή δεδομένων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, η οποία μπορεί να αποδώσει καρπούς στο εθνικό σύστημα υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει αναφερθεί ρητά στην ανάγκη για την κατασκευή μίας τέτοιας υποδομής προκειμένου να αποκτηθεί μια σφαιρική και οικουμενική εικόνα για το μικροβιακό οικοσύστημα μελετώντας τους πληθυσμούς που το απαρτίζουν και το πώς η γνώση αυτή θα μπορούσε να συμπληρώσει ένα τεράστιο κενό στον τομέα της πρόληψης, του ελέγχου των λοιμώξεων και της κατανάλωσης αντιβιοτικών. Η ανάγκη ήταν εμφανής με την εμφάνιση της πανδημίας, η οποία θα μπορούσε να ήταν ελεγχόμενη από την εφαρμογή του συστήματος στο ΕΣΥ.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι υπάρχουσες εφαρμογές που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο στις μονάδες υγείας (τοπικά σε ιατρεία ή τμήματα νοσοκομείων), βασίζονται σε συνολική προσεγγιστική καταγραφή των παθογόνων ή και του DDD/ 100 ασθενείς/ημέρες που αποτυπώνουν οι μονάδες υγείας (whonet), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά το έργο των ιατρών οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πιο περίπλοκα περιστατικά και των πολιτικών που πρέπει να ακολουθήσουν με την  δική τους παρέμβαση.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ορθή αξιοποίηση του συστήματος θα μπορεί να εξοικονομήσει τεράστια ποσά στο ασφαλιστικό σύστημα σε επίπεδο επιτυχούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων των νοσοκομειακών λοιμώξεων (διάγνωση, νοσηλεία, κ.λπ.), δαπανών σε χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, αυξημένους χρόνους νοσηλείας λόγω επιμολύνσεων ή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών, και φυσικά σε νοσηλείες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν εξολοκλήρου με εφαρμογή έγκαιρου εμβολιασμού ομάδων κινδύνου για επιλεγμένες ασθένειες. Μία ακόμα δυνατότητα που προσφέρει η υλοποίηση του έργου αυτού είναι η δυνατότητα για διευκόλυνση της έρευνας και μελέτης ειδικών και σπάνιων μικροβίων, εφόσον πλέον θα είναι καταγεγραμμένες οι περιοχές ενδημίας τους και η πιθανή κινητικότητά τους.

571

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης και το στέλεχος της ερευνητικής ομάδας Μαρία Αδαμοπούλου παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ

Σύστημα παρακολούθησης για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

«Το τελευταίο διάστημα η 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας, συνεργάζονται με το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Υγειοφυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να εφαρμόσουμε στα νοσοκομεία ευθύνης μας,  ένα σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και πρόβλεψης της διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων» δηλώνει στην «Πολιτεία» ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης προσθέτοντας:

«Στόχος μας είναι να περιορίσουμε, να ελαχιστοποιήσουμε και εάν είναι δυνατόν να εξαφανίσουμε οποιαδήποτε ενδονοσοκομειακή λοίμωξη. Είναι ένα αρκετά διευρυμένο, ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο το οποίο στηρίζεται στην αξιολόγηση των big data σε μονάδες υγείας.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την προσπέλαση σε όλα τα δεδομένα, έτσι ώστε να υπάρχει αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής.

Πέραν της ερευνητικής ομάδας του καθηγητή κ. Κουτσογιάννη με τον οποίο συνεργαζόμαστε, μετέχουν και στελέχη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας τα οποία συμβάλλουν όχι μόνο στην συγκέντρωση των ερευνητικών δεδομένων αλλά και στην εγκαθίδρυση πρωτοκόλλου παρακολούθησης και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Συνδυάζουμε  έτσι, την έρευνα και την ανάπτυξη στα γνωστικά αντικείμενα της ιατρικής, της πληροφορικής και της διοίκησης των μονάδων υγείας.

Όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια καινοτόμος παρέμβαση από την πλευρά της 6ης ΥΠΕ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη τεθεί υπόψη του Υπουργείου Υγείας και προσωπικά του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη και έχει εγκριθεί σε ότι αφορά όχι μόνο ως προς το ερευνητικό στάδιο και ως προς την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται μια ενιαία καταγραφή δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η οποία μπορεί να αποδώσει καρπούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σκοπός μας είναι το εν λόγω πρόγραμμα να έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας προκειμένου να αντιμετωπίζονται ανθεκτικά στελέχη τα οποία δημιουργούν ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και πολλές φορές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο και τους ασθενείς.

Είναι δεδομένο ότι αν αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, πρωτίστως επιτυγχάνουμε την ασφάλεια των ασθενών και δευτερευόντως, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας με αντίστοιχη εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και δαπανών».

You may also like

manos daskalakis2 ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ: Πως χαρακτηρίζουν οι Αρχές τον Μάνο Δασκαλάκη! ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ

“Ανυποψίαστο” χαρακτηρίζει τον Μάνο Δασκαλάκη το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο ...

Comments are closed.