ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Δήμος κατέθεσε το τεχνικό δελτίο για την Έξυπνη Πόλη

ΠΑΤΡΑ ΨΗΛΑ
Ο Δήμος Πατρέων κατέθεσε, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, το Τεχνικό Δελτίο και το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους του Στρατηγικού Πλάνου Έξυπνης Πόλης.

Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους του Δήμου που συνέταξαν τις απαιτούμενες μελέτες, μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που έθεσε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στις βασικές θεματικές ενότητες του Στρατηγικού Πλάνου Έξυπνης Πόλης περιλαμβάνονται οι παρακάτω κύριες δράσεις:

  • Ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης, χρήσης αστικής συγκοινωνίας και οδικής ασφάλειας.
  • Προστασία περιαστικών δασυλλίων, υποδομών και του περιβάλλοντος.
  • Ψηφιακά αυτόνομα συστήματα για την μέτρηση, έλεγχο και διαχείριση για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και φωτισμό οδών και κοινόχρηστων χώρων.
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ορθολογική χρήση πόσιμου νερού και παρακολούθηση φρεατίου αποχέτευσης.
  • Ψηφιακά μέσα για την αποτύπωση περιβαλλοντικών μεγεθών ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και θαλάσσιων υδάτων.
  • Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων και βελτιστοποίησης της αποκομιδής τους.
  • Πλατφόρμα έξυπνου οδηγού πόλης, ευαισθητοποίησης και βιωματικής επιμόρφωσης για δημότες και επισκέπτες.
  • Εγκατάσταση σταθερού ασύρματου δικτύου για την απομακρυσμένη τηλεμετρική διαχείριση όλων των αισθητήρων που εξυπηρετούν τις ψηφιακές εφαρμογές του Δήμου.
  • Κέντρο διαλειτουργικότητας για την επιτελική διαχείριση των υποσυστημάτων έξυπνων υποδομών για την αξιοποίηση των συλλεγόμενων πληροφοριών και την παραγωγή νέων δεδομένων με σκοπό την υποστήριξη λήψης αποφάσεων.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για την  εξυπηρέτηση των δημοτών, την εξοικονόμηση πόρων, την αναβάθμιση της λειτουργίας του Δήμου.

Έχουν εγκατασταθεί ψηφιακές εφαρμογές  και δρομολογούνται άλλες, που είναι ενταγμένες ή αναμένεται να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχο την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας.

You may also like

Comments are closed.