ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σβήστε τους πολυελαίους ζητούν από τους ιερείς οι μητροπολίτες Σιδηροκάστρου και Δημητριάδος

POLYELAIOI
Ðåñéóóüôåñåò áðü 50 åéêüíåò êáèþò êáé ôá éåñÜ åõáããÝëéá, ôá åîáðôÝñõãá, éåñÜ äéóêïðüôçñá êáé Üëëá éåñÜ óêåýç ìåãÜëçò áîßáò ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé ìåôáîý 16ïõ êáé 17ïõ áéþíá, Ýêëåøáí Üãíùóôïé áðü ôçí åêêëçóßá ôçò Ðáíáãßáò óôï Êïõêïýëé óôá Æáãïñï÷þñéá Éùáííßíùí. Ïé äñÜóôåò ìðÞêáí óôçí åêêëçóßá ôéò íõêôåñéíÝò þñåò áðü Ýíá ìéêñü ðáñÜèõñï, áöïý ðñþôá Ýêïøáí ôá óéäåñÝíéá êÜãêåëá.
Tι ζητούν οι μητροπολίτες Σιδηροκάστρου και Δημητριάδος- Το θέμα του ενεργειακού κόστους αναμένεται να συζητηθεί στην Ιερά Σύνοδο
Τα φώτα και τους πολυέλαιους θα κληθούν να σβήσουν οι εκκλησίες της χώρας σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας.
Η ενεργειακή κρίση και το υψηλό κόστος προβληματίζουν ήδη τους ιεράρχες, ενώ δύο μητροπολίτες – οι Σιδηροκάστρου και Δημητριάδος- ήδη έχουν στείλει στους εφημέριους των περιοχών τους οδηγίες για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Το θέμα αναμένεται σύντομα να συζητηθεί και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας προκειμένου να δοθούν σαφείς οδηγίες προς όλους τους εφημέριους.
Μιλώντας στη Voria.gr ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, πατήρ Ιάκωβος Αθανασίου ανέφερε ότι «περιμένουμε τις αποφάσεις της συνόδου και αναλόγως θα πράξουμε. Είδαμε βεβαίως τις ανακοινώσεις των μητροπολιτών Δημητριάδος και Σιδηροκάστρου και θα είμαστε στην ίδια γραμμή νομίζω».
Ο Μητροπολίτης Δημητριάδας, Ιγνάτιος, κάλεσε τους εφημέριους και τους επιτρόπους των εκκλησιών «να μην κάνουν χρήση όλων των πολυελαίων και προβολέων που υπάρχουν στους Ιερούς Ναούς», έτσι ώστε «να μειωθεί κατά το δυνατόν ο φωτισμός, στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την ανάγνωση και τα τελούμενα κατά τις ιερές Ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία». Από την απαγόρευση εξαιρούνται η τέλεση των μυστηρίων του γάμου και της βάπτισης «προς αποφυγή διαμαρτυριών και παρεξηγήσεων».
Ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, Μακάριος, είναι πιο αναλυτικός όσον αφορά τις οδηγίες που έστειλε στους εφημέριους των ιερών ναών.
Έτσι, εκτός από τον περιορισμό του ηλεκτροφωτισμού «στον απολύτως απαραίτητο» που, όπως λέει, με τον τρόπο αυτό θα επανέλθουν «στην παλαιά τακτική τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών με το κατανυκτικό φως των κανδηλιών και χωρίς να ανάβουν οι ἠλεκτρικοί πολυέλαιοι», ζητά να τοποθετηθούν στους πολυελαίους λαμπτήρες οικονομίας και προτρέπει τους ιερείς εάν οι ενορίες έχουν παρεκκλήσια να λειτουργούν τις καθημερινές σε αυτά.
«Αν δεν έχετε μικρό παρεκκλήσι στην ενορία σας, μπορείτε να διαμορφώσετε προσωρινά σε παρεκκλήσι έναν χώρο μικρό, όπως τον νάρθηκα του Ναού ή μία μικρή αίθουσα. Οι μικροί χώροι θερμαίνονται πιο εύκολα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου.
Επίσης, όσον αφορά τη θέρμανση των ναών τους π,ροτρέπει να μην χρησιμοποιούν θερμαντικά ηλεκτρικού ρεύματος και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ακόμα και της χρήσης ξυλόσομπας.

You may also like

Comments are closed.