ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

«Τακτικό» επίδομα: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν 479 ευρώ (πίνακας)

hrimata 768x564 1

Ένα «τακτικό» επίδομα ύψους 479 ευρώ, μπορούν να λάβουν ορισμένοι δικαιούχοι. Η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που καταβάλλεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει εφάπαξ ή με καταβολή κάθε μήνα.

Το επίδομα αυτό όπως και όλα τα επιδόματα ανεργίας παρέχονται από τη ΔΥΠΑ. Πρόκειται για το επίδομα – τακτική επιδότηση ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας.

Αναλυτικά:

Στην περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, την οποία οι ασφαλισμένοι θεώρησαν ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, ασκώντας το δικαίωμα του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920, όπως ισχύει, με κατάθεση εξώδικης δήλωσης ή/ και αγωγής εναντίον του εργοδότη τους, είναι δυνατή η επιδότησή τους στην κατηγορία ανέργων όπου εντάσσονται, με τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με την κανονική διαδικασία:

  • απαιτείται η υποβολή στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της εξώδικης δήλωσης ή/ και της αγωγής εναντίον του εργοδότη τους (η οποία πρέπει να έχει επιδοθεί). Ως ημερομηνία απόλυσης λαμβάνεται η ημερομηνία που θεωρείται από τον ασφαλισμένο ως ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εξώδικη δήλωση/αγωγή
  • η αίτηση για ένταξη στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται στην αρμόδια Yπηρεσία ΚΠΑ2 εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της επίδοσης στον εργοδότη της αρχικής εξώδικης δήλωσης ή της αγωγής εναντίον του
  • ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνει αν επιθυμεί να επιδοτηθεί άμεσα με την υποβολή της αίτησης ή αναδρομικά κατόπιν της τελεσιδικίας της υπόθεσης
  • ο ασφαλισμένος που εντάσσεται στην επιδότηση με απλή εξώδικη δήλωση υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησής του να προσκομίσει στην υπηρεσία είτε αποδεικτικά καταβολής αποζημίωσης, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο εργοδότης αναγνώρισε το γεγονός της λύσης της εργασιακής σχέσης, είτε αγωγή κατά του εργοδότη του. Αν δεν προσκομιστούν εντός της προθεσμίας αυτής τα ως άνω δικαιολογητικά η επιδότηση ανακαλείται και τα ληφθέντα επιδόματα καταλογίζονται ως χρέος στον ασφαλισμένο
  • στην περίπτωση κατά την οποία μετά από την άσκηση αγωγής κατά την τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου δεν αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασής του, η χορηγηθείσα επιδότηση ανακαλείται και τα ληφθέντα επιδόματα καταλογίζονται ως χρέος στον ασφαλισμένο σε περίπτωση αγωγής, τόσο ο ασφαλισμένος όσο και ο εργοδότης οφείλουν να προσκομίζουν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της. Αλλιώς καταβάλλεται πρόστιμο 300,00 € από το μέρος που δεν κατέθεσε την απόφαση, ανεξαρτήτως της κατάθεσης αυτής από το άλλο μέρος

Το ύψος της επιδότησης

pinakas 56 2

You may also like

395399247 6806232879438963 257920997740613464 n ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Τ. Αντωνόπουλου για το Δημοτικό Γήπεδο Ζαβλανίου

Συνάντηση εργασίας για την ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Ζαβλανίου πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη ...

Comments are closed.